Emisné zaťaženie životného prostredia

V súčasnosti je tendencia vo väčšej miere využívať pri vykurovaní rodinných domov teplovodné zdroje tepla na spaľovanie tuhého paliva, ako je kusové drevo, uhlie, koks, na miesto zdrojov tepla na spaľovanie zemného plynu. Táto tendencia je daná jednak vysokou cenou zemného plynu ako i dostupnosťou lacnejšieho tuhého paliva. V mnohých prípadoch, v rámci šetrenia nákladov na vykurovanie, resp. v rámci likvidácie odpadov, sa spoluspaľuje s tuhým palivom i komunálny odpad rôzneho zloženia. Toto spoluspaľovanie nesie so sebou zvýšenú produkciu emisii, ako sú CO (oxid uhoľnatý), NOx (oxidy dusíka), TZL (tuhé znečisťujúce látky), PM10, HCl (chlorovodíky), PCDD/F (polychlorovaných dibenzodioxínov a dibenzofuránov), PCB (polychlorované bifenyly) a iné, ktoré majú pri pomerne veľkom počte zdrojov tepla na spaľovanie tuhého paliva v obciach značný vplyv na kvalitu životného prostredia v danej lokalite. Medzi obyvateľstvom a zástupcami štátnej správy ako v Žilinskom, tak aj Moravskosliezskom kraji chýba aj osveta, akým spôsobom sa dehonestuje životné prostredie vplyvom spoluspaľovania tuhého paliva a komunálneho odpadu. V súčasnosti neexistuje kvalitatívne porovnanie, ako vplýva spoluspaľovanie tuhého paliva a komunálneho odpadu na emisné zaťaženie životného prostredia. Neexistujú reálne zmerané emisné faktory pre stanovenie produkcie vyššie uvedených emisii pri spoluspaľovaní tuhých palív a určitého množstva komunálneho odpadu.

Táto publikácia bola vytvorená v rámci projektu s názvom „Vplyv spaľovania komunálneho odpadu v malých zdrojoch tepla na životné prostredie v obciach“.

Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou a Európskym fondom regionálneho rozvoja (ERDF), Spoločne bez hraníc.