V súčasnosti je tendencia vo väčšej miere využívať pri vykurovaní rodinných domov teplovodné zdroje tepla na spaľovanie tuhého paliva, ako je kusové drevo, uhlie, koks, na miesto zdrojov tepla na spaľovanie zemného plynu. Táto tendencia je daná jednak vysokou cenou zemného plynu, ako aj dostupnosťou lacnejšieho tuhého paliva. V mnohých prípadoch, v rámci šetrenia nákladov na vykurovanie resp. v rámci likvidácie odpadov, sa spoluspaľuje s tuhým palivom i komunálny odpad rôzneho zloženia. Prax ukazuje, že ku takémuto nakladaniu s komunálnym odpadom dochádza na oboch zúčastnených stranách, t.j. v Žilinskom a Moravskosliezskom kraji. Toto spoluspaľovanie nesie so sebou zvýšenú produkciu emisii, ako sú CO (kysličník uhoľnatý), NOx  (oxidy dusíka), TZL (tuhé znečisťujúce látky), PM10, HCl (chlorovodíky), PCDD/F (polychlorovaných dibenzodioxínov a dibenzofuránov), PCB (polychlorované bifenyly)  a iné, ktoré majú pri pomerne veľkom počte zdrojov tepla na spaľovanie tuhého paliva v obciach značný vplyv na kvalitu životného prostredia v danej lokalite. Medzi obyvateľstvom a zástupcami štátnej správy ako v Žilinskom, tak aj Moravskosliezskom kraji chýba aj osveta, akým spôsobom sa dehonestuje životné prostredie vplyvom spoluspaľovania tuhého paliva a komunálneho odpadu. V súčasnosti neexistuje kvalitatívne porovnanie, ako vplýva spoluspaľovanie tuhého paliva a komunálneho odpadu na emisné zaťaženia životného prostredia.  Neexistujú reálne zmerané emisné faktory pre stanovenie produkcie emisii vyššie uvedených emisii pri spoluspaľovaní tuhých palív a určitého množstva komunálneho odpadu.                                                                                                                                  

Obsahom projektu je zistenie emisných faktorov pre malé zdroje tepla s prehorievacou spaľovacou komorou pri spoluspaľovaní tuhého paliva a komunálneho odpadu v určitom pomere. V rámci projektu by sa stanovili emisné faktory meraním v laboratórnych podmienkach  jednak pre spoluspaľovanie uhlia ako i  pre spoluspaľovanie kusového dreva s určitým pomerom komunálneho odpadu. Tieto emisné faktory budú merané v laboratóriu Katedry energetickej techniky ako aj v laboratóriu Výskumného energetického centra. Na každom pracovisku sa budú vykonávať merania emisných faktorov pre iné zloženie tuhého paliva a komunálneho odpadu. Pri stanovení emisných faktorov sumy POPs  bude potrebné využiť služby špecializovaných laboratórií. Tieto namerané emisné parametre si riešitelia navzájom vymenia a využijú sa pri stanovení emisného zaťaženia pri spoluspaľovaní tuhého paliva a komunálneho odpadu vybranej jednej obce v Žilinskom a Moravskosliezskom kraji na základe rovnakej metodiky. Tieto výsledky budú spracované do štúdie. Dosiahnuté výsledky budú publikované na konferenciách a vo vedeckých časopisoch, ktoré budú použité pre osvetu v tejto problematike. Taktiež budú k dispozií informačné materiály pre obyvateľov vo forme letákov, resp. www. stránok.  Sumárne výsledky budú prezentované na záver projektu na dvojdnodňovom seminári pre pracovníkov štátnej správy ako i odbornú verejnosť. Prevedenie technických prác je finančne náročné a nie je možné ich vykonať bez verejnej podpory.