Dvojdňový odborný seminár

Emisné zaťaženie životného prostredia

obalka

Obálka | Obsah

V dňoch 11. - 12. 06. 2015 sa v priestoroch hotela Sorea Máj, Liptovský Ján uskutočnil odborný seminár, ktorý organizovala Katedra energetickej techniky, Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline, v rámci projektu „Vplyv spaľovania komunálneho odpadu v malých zdrojoch tepla na životné prostredie v obciach“ ITMS 22420220037 realizovaného s finančným prispením

Európskej únie a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Spoločne bez hraníc; v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013.

Odborný seminár bol určený nielen pre pracovníkov Katedry energetickej techniky, Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline a Výskumného energetického centra, Vysokej školy banskej, Technickej univerzity v Ostrave, ale aj pre pracovníkov kraja, orgánov štátnej správy, ako aj ďalších odborníkov zaoberajúcich sa danou problematikou.

Odborný seminár otvoril projektový manažér prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., ktorý privítal všetkých účastníkov odborného seminára. Na úvod odborného seminára boli prezentované informácie o riešení projektu s názvom „Vplyv spaľovania komunálneho odpadu v malých zdrojoch tepla na životné prostredie v obciach“ ITMS 22420220037. Nasledovali prezentácie pracovísk: prof. RNDr. Milan Malcho, PhD. predstavil Katedru energetickej techniky, Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline a Ing. Jan Koloničný, Ph.D. predstavil Výskumné energetické centrum, Vysokej školy banskej, Technickej univerzity v Ostrave.

V rámci odborného seminára odprezentovali svoje príspevky externý prednášajúcich:

  • RNDr. Juraj Gavora – SAŽP, Bratislava;
  • Mgr. Monika Šelmeciová – SHMÚ, Bratislava;
  • Ing. Mariana Martinková – SIŽP, Žilina;
  • Ing. Marcel Hrobárik – Žilinská teplárenská, a.s, Žilina;
  • doc. Ing. Daniela Ďurčanská, PhD. – Katedra cestného staviteľstva, Stavebná fakulta, Žilinskej univerzity v Žiline;
  • prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD. – TU Zvolen.

Ich prezentácie sa dotýkali problematiky: POPs zmesí a odpadov, legislatívy EÚ a SR, medzinárodných dohovorov a záväzkov SR; trendov vypúšťaných základných znečisťujúcich látok z veľkých a stredných stacionárnych zdrojov v Žilinskom kraji; skúsenosti z kontrolnej činnosti SIŽP v Žilinskom kraji; produkcie emisií v Žilinskej teplárenskej; meraní imisií v Žilinskom samosprávnom kraji a v neposlednom rade vplyvom vlhkosti palivového dreva na efektívnosť spaľovania a emisnú záťaž atmosféry spalinami.

Zo stany prof. RNDr. Tatiany Liptákovej, PhD. z Katedry materiálového inžinierstva ŽU v Žiline bola odprezentovaná problematika vplyvov emisií na kovové materiály v energetike.

Ďalšie odborné prednášky boli dielom zamestnancov KET a VEC a dotýkali sa problematiky druhov emisií vznikajúcich pri spaľovaní tuhých palív a komunálnych odpadov, ako vplývajú jednotlivé emisie na zdravie človeka, metodik meraní emisií, možnosti znižovania produkcie emisií TZL, metodik merania emisných faktorov pri spaľovaní tuhého paliva (uhlie, drevo) a komunálnych odpadov, výsledky meraní emisných faktorov pri spaľovaní hnedého uhlia a komunálnych odpadov, emisného zaťaženia životného prostredia pre vybranú obec pri spaľovaní tuhého paliva a komunálnych odpadov.

 

 

Prezentácia projektu „Vplyv spaľovania komunálneho odpadu v malých zdrojoch tepla na životné prostredie v obciach“.

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. – KET, SjF, ŽU v Žiline [prezentácia]

Predstavenie Katedry energetickej techniky, Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline.

prof. RNDr. Milan Malcho, PhD. – KET, SjF, ŽU v Žiline [prezentácia]

Predstavenie Výzkumného energetického centra, Vysoká škola banská, Technická univerzita Ostrava.

Ing. Jan Koloničný, Ph.D., – VEC, VŠB, TU Ostrava [prezentácia]

Druhy emisií vznikajúce pri spaľovaní tuhých palív a komunálnych odpadov.

Ing. Katarína Kaduchová, PhD. – KET, SjF, ŽU v Žiline [prezentácia]

Vplyv emisií na zdravie človeka.

Ing. Peter Pilát, PhD. – KET, SjF, ŽU v Žiline [prezentácia]

Metódy merania emisií.

Ing. Michal Holubčík, PhD. – KET, SjF, ŽU v Žiline [prezentácia]

Metodika merania emisných faktorov pri spaľovaní tuhého paliva a komunálnych odpadov.

Ing. Martin Vantúch, PhD. – KET, SjF, ŽU v Žiline [prezentácia]

Výsledky merania emisných faktorov pri spaľovaní čierneho uhlia a komunálnych odpadov.

Ing. Martin Vantúch, PhD. – KET, SjF, ŽU v Žiline [prezentácia]

Výsledky merania merných emisií pri spaľovaní kusového dreva a komunálnych odpadov.

Mgr. Šárka Tomšejová, Ph.D. – VEC, VŠB, TU Ostrava [prezentácia]

Problematika POPs zmesí a odpadov, legislatíva EÚ a SR, medzinárodné dohovory a záväzky SR.

RNDr. Gavora Juraj – SAŽP, Bratislava [prezentácia]

Emisné zaťaženie životného prostredia pre vybranú obec v Žilinskom kraji pri spaľovaní tuhého paliva a komunálnych odpadov.

Ing. Alexander Čaja, PhD. – KET, SjF, ŽU v Žiline [prezentácia]

Výsledky štúdie emisného zaťaženia vybranej obce pri spoluspaľovaní odpadov v CZ.

Ing. David Kupka, Ph.D. – VEC, VŠB, TU Ostrava [prezentácia]

Meranie imisií v Žilinskom samosprávnom kraji.

doc. Ing. Daniela Ďurčanská, PhD. – KCS, SvF, ŽU v Žiline [prezentácia]

Produkcia emisií v Žilinskej teplárenskej.

Ing. Marcel Hrobárik – Žilinská teplárenská, a.s, Žilina [prezentácia]

Trend vypúšťaných základných znečisťujúcich látok z veľkých a stredných stacionárnych zdrojov v Žilinskom kraji.

Mgr. Monika Šelmeciová – SHMÚ, Bratislava [prezentácia]

Skúsenosti z kontrolnej činnosti SIŽP v Žilinskom kraji.

Ing. Mariana Martinková – SIŽP, Žilina [prezentácia]

Vplyv emisií na kovové materiály v energetike.

prof. RNDr. Tatiana Liptáková, PhD. – KMI, ŽU v Žiline [prezentácia]

Možnosti znižovania produkcie emisií TZL.

Ing. Katarína Sulovcová – KET, SjF, ŽU v Žiline [prezentácia]

Vplyv vlhkosti palivového dreva na efektívnosť spaľovania a emisnú záťaž atmosféry spalinami.

prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD. – TU Zvolen [prezentácia]