K projektu s názvom „Vplyv spaľovania komunálneho odpadu v malých zdrojoch tepla na životné prostredie v obciach“ ITMS 22420220037, boli spracované informačné letáky ku tematicky zameranej štúdií. (Zdroj: odborná literatúra, internet)

emisie

analyza

experimentalne

produkcia