Medzi špecifické aktivity - ciele projektu patrí stanovenie emisných faktorov v laboratórnych podmienkach jednak pre spoluspaľovanie uhlia ako i kusového dreva s určitým pomerom komunálneho odpadu. Merania budú realizované u oboch spoluriešiteľov projektu pre rôzne množstva tuhého paliva a komunálneho odpadu. Na základe týchto emisných faktorov sa stanoví analýza emisného zaťaženia pri spoluspaľovaní tuhého paliva a komunálneho odpadu vybranej jednej obce v Žilinskom ako Moravskosliezskom kraji. Tieto výsledky budú porovnané a v budúcnosti aplikovateľné pre stanovenie emisného zaťaženia pri spoluspaľovaní tuhého paliva a komunálneho odpadu pre väčšie lokality. Obe zúčastnené strany sa budú podieľať na všetkých aktivitách spoločne. Štúdie môžu byť plne využiteľné pre inovácie energetických koncepcií krajov, pre plánovanie investícií do spracovania, resp. spaľovania komunálneho odpadu za účelom znižovania ich produkcie.

Aktivity projektu:

  1. Stanovenie emisných faktorov v laboratórnych podmienkach pre spoluspaľovanie uhlia ako i pre spoluspaľovanie kusového dreva s určitým pomerom komunálneho odpadu.
  2. Vyhodnotenie emisných faktorov spracovanie údajov merania, ktoré budú realizované na malom zdroji tepla na tuhé palivo. Následne sa budú získané emisné parametre porovnávať s emisnými faktormi pri spaľovaní len uvedených tuhých palív.
  3. Výber obce v Žilinskom a Moravskosliezskom kraji pre spracovanie štúdie emisného zaťaženia životného prostredia pri spoluspaľovaní tuhého paliva a komunálneho odpadu. Zber údajov o skladbe zdrojov tepla vo vybraných obciach.
  4. Vypracovanie štúdie emisného zaťaženia životného prostredia pri spoluspaľovaní tuhého paliva a komunálneho odpadu vo vybraných dvoch obciach v Žilinskom a Moravskosliezskom kraji na základe získaných emisných faktorov. Porovnanie emisného zaťaženia obce pri spoluspaľovaní tuhého paliva a komunálneho odpadu a pri spaľovaní len tuhého paliva.
  5. Vypracovanie informačného letáka pre informáciu širšej verejnosti. Vedenie www stránky, kde budú zverejnené výsledky projeku.
  6. Organizácia dvojdňového seminára pre pracovníkov krajov, obcí a odborníkov z tejto oblasti. Na seminároch budú prezentované výsledky z meraní a výsledky štúdií. Z každej strany bude usporiadaní jeden seminár na danú problematiku.
  7. Stretnutia riešiteľského kolektívu výjazdové zasadnutia riešiteľov. Na týchto stretnutiach riešiteľského kolektívu budú konzultované a riešené obsahy, rozsahy, formy, metodiky a vzájomne využitie dát v štúdiách. Zároveň bude riešené riadenie aktivít projektu. Neoddeliteľnou súčasťou tejto aktivity je výmena skúsenosti medzi spolupracujúcimi riešiteľskými kolektívami.