loga program ERDF

 

Katedra energetickej techniky Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline spolu s Výskumným energetickým centrom TU-VŠB Ostrava realizuje spoločný projekt pod názvom "Vplyv spaľovania komunálneho odpadu v malých zdrojoch tepla na životné prostredie v obciach" ITMS 22420220037, v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013, prioritnej osi „2. Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia“, oblasť podpory „2.2 Zachovanie životného prostredia a rozvoj krajiny“.

Trvanie projektu
01.10.2014 – 30.06.2015

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.